Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   161 /2022/TB-HĐQT Hà Nội,  ngày 08 tháng 6 năm 2022
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 
  1. Thời gian: 09h, ngày 29 tháng 6 năm 2022 (thứ tư)
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
  3. Nội dung chính:
Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của HĐQT; Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;  Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; và các nội dung khác có liên quan.
  1. Điều kiện dự họp:
  1. Các vấn đề khác:
+ Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
+ Có mặt lúc 08h30 ngày 29/6/2022 để làm thủ tục và nhận tài liệu;
+ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
+ Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.
THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Trân trọng thông báo!.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên;
- Lưu.
CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Hào